DR 280

Skårbystenen 1

DR 280


De första uppgifterna om runstenen kommer från 1627 då den uppmärksammades liggande bland flera bautastenar i en äng utanför byn Gudsnave. Den flyttades senare 1880 till Marsvinsholm för att slutligen 1913 komma till Lunds universitets historiska museum och senare bli placerad utanför Kulturen i Lund, där den fortfarande finns att beskåda. Gudsnave, som nämns i inskriften, är idag en by, men under vikingatid var "Gussnava" antagligen endast en gård. Runstenen har förutom sin intressanta ortnamnsinskrift även vacker ornamentik och en bildframställning i ringerikestil. Ringerikestil är en flitigt använd konststil på runstenarna och stilen dateras från slutet på 900-talet fram till c:a 1050.

DR 280 text

Translitterering
× kaulfR × auk × autiR × þaR × sautu × stain × þansi × aftiR × tuma x bruþur × sia × iRati × kuþis × snabn

Tolkning
Kåulv och Aute de satte denna sten efter Tomme, broder sin, som ägde Gussnava.


Tillbaka till runstensgalleriet