rundjur

Småländska runstenar och regionen Småland

Landskapsvapen

Runstenarna i Småland är väldigt ojämnt spridda i landskapet. I Småland finns det omkring 120 kända vikingatida runstenar, och av dessa finns drygt 70 i Jönköpings län, cirka 35 i Kronobergs län och inte mer än 15 runinskrifter i Kalmar län. Flest runstenar finns i folklanden Njudung och Finnveden med 37 respektive 33 stycken, medan Värend endast har 15 stycken. Majoriteten av de småländska runstenarna är ganska enkelt utformade och de zoomorfa ristningarna (de med djurornamentik) utgör endast 10% av runstensbeståndet, vilket gör det svårt att upptäcka en tydlig konststil. Inskrifterna på runstenarna är ofta enkla och består oftast av kortare minnesformler, men trots detta finns det många undantag, både vad gäller inskriftsinnehåll och ornamentikdetaljer. Runstensresandet i Småland har i huvudsak ägt rum under 1000-talets första hälft, även om det finns stenar som både är något tidigare och något senare. Vad gäller runstenarnas placering i landskapet så anses två tredjedelar stå på ursprunglig plats. Även om runstensresandet inte höll på lika länge som i Mälardalen så finns det ganska många småländska runinskrifter från medeltiden. De flesta av dessa inskrifter finns på föremål med anknytning till kyrkomiljön, såsom dopfuntar, kyrkklockor och Eskilstunakistor.

Stengärsgård

Ett namn som Småland kan tyckas lite märkligt på ett av Sveriges större landskap. Detta får sin förklaring av de många "små land" som i äldre tid fanns i området, och som omgavs av ödemarker, vilket bl.a. kan visas av järnåldersgravfältens fördelning. Gränserna för "smålanden" i Småland har i alla fall stöd från medeltida källor, även om folkstammen finnaithae (finnvedningar) omnämns i tidigare historiska källor, då hos historieskrivaren Jordanes på 500-talet. Namnet Finnveden finns belagt på tre runstenar: U 130 i Uppland, och Sm 35 och Sm 52 i Finnveden. Även folklandet Tjust i nordöstra Småland finns omnämnt på en sörmländsk runsten (Sö 40) och virdarna finns omnämnt på två småländska runstenar Sm 1 och Sm 99. Virdarna är benämningen på det folk som bodde i folklandet Värend i södra Småland.

I Småland är det framförallt det övre sociala skiktet som har rest runstenar. Där kan man i vissa fall finna en kontinuitet från forntid till medeltid. Att dessa "småland" finns kvar en bit in i medeltiden kan bero på frånvaron av yttre makt, vilket gjorde det möjligt för de lokala makthavarna att manifestera sin egen ställning i området.

Se småländska runstenar i Runstensgalleriet.

Vill du läsa mer om småländska runstenar rekomenderas boken Om runstenar i Jönköpings län. Den finns att beställa på Jönköpings läns museums hemsida. Gå till arkeologi och klicka på "böcker".

Smålandskarta

Småland med folklandsindelning från senvikingatid/tidigmedeltid
samt runstenarnas spridning